algemene voorwaarden

art.1 algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten en de uitvoering daarvan. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. 

art.2 toepasselijkheid

Toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de afnemer is uitgesloten, tenzij en voor zover wij in de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk met dergelijke voorwaarden instemmen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen eveneens uitdrukkelijk en schriftelijk te worden goedgekeurd door ons. 

art.3 aansprakelijkheid

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor door afnemer geleden schade indien de afnemer aantoont dat wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In geval van een toerekenbare tekortkoming aan onze zijde zijn wij alleen aansprakelijk voor directe schade en zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingschade, winstderving, omzetderving, zuivere vermogensschade, letselschade, arbeidskosten, stilstandschade, stagnatieschade, rentekosten, reparatiekosten, transportkosten en boetes of andere gevolgschade van afnemer.
 3. Wij zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag, exclusief btw, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.
 4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 5. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, enz., welke ons door of namens de afnemer (ter uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst) zijn verstrekt. Wij zijn niet verplicht de van de afnemer of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen. Wij mogen op de juistheid hiervan afgaan. De afnemer zal ons te dezen aanzien vrijwaren in alle opzichten voor eventuele, uit bedoelde onjuistheden, voortvloeiende aanspraken van derden.
 7. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de afnemer binnen 1 jaar na ontdekking aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in dit lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard. 

art.4 levering

Levering geschiedt uitsluitend franco huis op één adres binnen Nederland vanaf een order met een waarde hoger dan € 350,- exclusief BTW. Orders met een waarde minder dan € 350,- worden belast met administratie- en vrachtkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De afgifte van onze producten geschiedt ter plaatse waar het transportmiddel kan komen. 

art.5 prijs

Indien zich na aanvaarding van een order omstandigheden voordoen die een wijziging van de prijs van de te leveren zaken voor ons noodzakelijk maken hebben wij het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Alsdan zal de afnemer gerechtigd zijn binnen veertien dagen nadat hij kennis heeft gekregen van de wijziging, danwel redelijkerwijs kennis had kunnen verkrijgen, de overeenkomst te ontbinden.

art.6 levertijd

Alle levertijden worden door ons naar beste weten en kunnen, doch geheel vrijblijvend opgegeven. De levertijd vermeldt in een eventuele orderbevestiging danwel mondeling of telefonisch gegeven, wordt door ons zo juist mogelijk bepaald. Wegens overschrijding van de levertijd zijn wij nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. 

art.7 deelleveringen

Wanneer de levering in gedeelten moet geschieden, zal iedere aflevering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd en zijn wij bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

art.8 overmacht

 1. In geval van een overmachtsituatie zijn wij gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht duurt onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Reeds geleverde zaken (ook indien daarvoor nog moet worden gefactureerd) en ook reeds verstuurde facturen (vervallen en niet vervallen) dienen ongeacht de overmacht binnen de overeengekomen betalingstermijn na factuurdatum te worden betaald.
 2. Indien de overmachtperiode nakoming blijvend onmogelijk maakt of indien er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid die langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover die nog moet worden uitgevoerd, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als overmachtsituatie beschouwen partijen over en weer in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet deugdelijke levering van verpakkingsmateriaal of grondstoffen aan de zijde van onze leveranciers en vervoersverboden. 

art.9 ontbinding

Ingeval de wederpartij:

 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
 • enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,
 • ons kenbaar maakt tot verkoop over te willen gaan van het object waarin of waaraan wij onze werkzaamheden (moeten) verrichten,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één der opgelegde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

art.10 reclames

 1. De afnemer dient terstond doch uiterlijk binnen één werkdag na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen terstond schriftelijk te worden gemeld bij ons, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd.
 2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig lid a - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de afnemer terstond doch uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking van de afwijking dient
  te klagen.
 3. Voor alle andere reclamaties, zoals onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd. 

art.11 garantie

Ten aanzien van het verlenen van eventuele garanties op door ons te leveren artikelen, wordt uitdrukkelijk voorbehouden dat geen verdere garanties worden verstrekt voor artikelen die niet door ons zijn vervaardigd dan door de werkelijke vervaardiger van deze artikelen worden afgegeven. 

art.12 betaling

 1. Er geldt een fatale betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Verrekening, korting of opschorting door afnemer is uitgesloten.
 2. Bij te late betaling is afnemer van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan ons.
 3. Bij te late betaling is afnemer aan ons buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd; deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Alle door ons te maken gerechtelijke kosten ten einde nakoming van de verplichtingen van afnemer te bewerkstelligen, komen voor rekening van afnemer. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.
 5. Bij het ontstaan van ieder betalingsverzuim worden al onze openstaande facturen ten aanzien van de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wij zijn steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van afnemer op ons te verrekenen met vorderingen van ons en de op enigerlei wijze (in)direct aan ons gelieerde ondernemingen op afnemer.
 7. Indien afnemer op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder afnemer in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen. 

art.13 overeenkomst

 1. Voorwaarde tot het aangaan van een overeenkomst met een afnemer is voor ons de kredietwaardigheid van onze afnemer. Zo ons op welke wijze dan ook omstandigheden bekend worden die twijfel wekken aan de kredietwaardigheid van een afnemer, hebben wij het recht direct onze leveringen of werkzaamheden te staken dan wel zekerheidsstellingen voor betaling te vorderen.
 2. Ingeval de afnemer op enigerlei wijze tegenover ons in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de afnemer, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan ons verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. Wij hebben dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen onverminderd ons recht uit wanprestatie van de afnemer voortvloeide.
 3. De afnemer zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn door een bevel, exploit of soortgelijke akte in gebreke te stellen. 

art.14 eigendomsvoorbehoud

 1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Wij blijven eigenaar van de door ons geleverde zaken -betaald en niet betaald- tot het moment waarop afnemer aan de verplichtingen uit alle lopende overeenkomsten jegens ons heeft voldaan. De voorbehouden eigendom geldt ook voor vorderingen die wij hebben of zullen krijgen wegens tekortschieten van de afnemer in één of meer van de hiervoor bedoelde overeenkomsten. Tot dat tijdstip is afnemer gehouden de door ons geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als ons eigendom te bewaren en voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.
 2. De afnemer is gerechtigd om de door ons geleverde goederen op normale wijze door te verkopen of te verwerken, doch zolang van enige goederenleverantie de betaling nog niet volledig heeft plaatsgehad, is de afnemer niet gerechtigd de goederen aan een derde te verpanden of als zekerheid aan een derde te doen dienen of onder welke titel dan ook aan een derde tot zekerheid over te dragen.
 3. De afnemer die met betaling in gebreke is, is gehouden de nog niet verkochte goederen op eerste aanmaning aan ons terug te De kosten van terugname komen voor rekening van afnemer. 

art.15 geschillen

 1. Op al onze offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is alleen Nederlands recht van toepassing. Voor zover de bepalingen van het Weens Koopverdrag van toepassing zijn, gelden de bepalingen daarvan niet, indien zij met enige bepaling uit deze voorwaarden in strijd zijn. In een dergelijk geval gaan de bepalingen van deze voorwaarden voor.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter in Amsterdam, tenzij wij kiezen voor een andere relatief bevoegde (Nederlandse) rechter.